betty-magazin-maj-2022

Dr Ivica Kragović

OSTEOPOROZA

PREVENCIJA I LEČENJE

 

Broj 107, maj 2022.

Da biste imali zdrave kosti i prevenirali pojavu osteoporoze, potrebna je kontinuirana briga o koštanom sistemu tokom celog života, vežbanje, izlaganje suncu i ishrana bogata proteinima, kalcijumom i vitaminom D

Produžavanjem životnog veka ljudi, što je rezultat promene uslova života i napretka medicine, osteoporoza se sve više nameće kao problem od koga pati veliki deo stanovništva. Ova bolest, pored subjektivnih i objektivnih tegoba koje imaju paci- jenti, predstavlja socijalni i ekonom- ski problem čak i za visokorazvijene zemlje. Sve se više izdvajaju sredstva iz zdravstvenih budžeta za lečenje osteoporoze, a naročito za saniranje posledica, što često košta više od samog lečenja. Jedan broj pacijenata je teško pokretan, sa bolnim sin- dromom i zavisan od pomoći i nege drugih osoba. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji osteopo- roze i promovisanju zdravog načina života, koji u velikoj meri može da BETTY magazin maj 2022. spreči ili bar da ublaži tu bolest.

Genetika: Genetski faktor je nepro- menljiv, pa je prevencija usmerena na prihvatanje zdravih navika i stila života od najranijeg doba i njihovo praktikovanje tokom celog života sa ciljem održavanja gustine kostiju. Jer da bismo imali zdrave kosti i izbegli osteoporozu, potrebna je konti- nuirana briga o koštanom sistemu tokom celog života.

Detinjstvo i adolescencija: Tokom detinjstva i adolescencije se postiže maksimalna gustina kostiju. Mladost je kritični period za koštanu građu, kada kosti postaju veće i gušće. Gušće kosti tokom mladosti utiču na to da su ljudi manje podložni osteoporozi tokom života. Prosečno se jedna polovina koštane mase aku- mulira u adolescenciji. Maksimalna akumulacija kalcijuma u kostima je u pubertetu, odnosno s 12,5 godina kod devojčica i s 14 godina kod dečaka.

Statistika

Svaka treća žena i svaki peti muškarac su pod rizikom da tokom života obole od osteoporoze. Kao i kod mnogih oboljenja, genetski faktor igra veliku ulogu u pojavi ove bolesti. Smatra se da od 60 do 80 posto slučajeva osteoporoze ima veze sa genetikom, dok je u 20 do 40 posto slučajeva rizični faktor životni stil.

Ishrana i fizička aktivnost

Trudnice i deca Ishrana i fizička aktivnost su takođe važni faktori. Normalna telesna teži- na tokom detinjstva i u adolescenciji doprinosi postizanju optimalne ko- štane gustine. Ljudi dostižu maksi- malnu koštanu gustinu od 25. do 30. godine starosti. Nažalost, jedan broj ljudi zbog uticaja mnogih faktora ne dostiže maksimalnu koštanu gustinu u mladosti i oni su pod rizikom da im se razvije osteoporoza tokom života.

Zbog toga su fizička aktivnost i ishrana bogata kalcijumom, vitami- nom D3 i proteinima, kao i izlaganje suncu značajni za postizanje maksi- malne koštane gustine.

Održavanje normalne koštane gustine i sprečavanje preranog gubitka: Koštana gustina održava se kod odraslih do 40. godine, odnosno postoji balans koštane građe i ko- štane razgradnje. Nakon 40. godine kod nekih ljudi koštana razgradnja postaje intenzivnija i smanjuje se koštana gustina. Na usporavanje ovog procesa utiču izbalansirana ishrana, vežbanje i izlaganje suncu, dok se negativnim faktorima sma- traju prekomerno konzumiranje alkohola, pušenje, neki medikamenti i oboljenja.

Da bi se održala optimalna košta- na gustina, potrebna je optimalna stimulacija kostiju koju će obezbediti redovna fizička aktivnost i dovoljan materijal za građu kroz adekvatnuVažno je da trudnice imaju potreban i dovoljan unos kalcijuma i vitamina D3 da bi se obezbedio normalan razvoj skeleta ploda i sprečio gubitak koštane gustine kod majke. Kada taj dovoljan unos ne može da se obezbedi, onda je potrebna suplementacija. Takođe, potrebna je i suplementacija vitamina D3 kod dece u najranijem uzrastu. ishranu. Kritičan period kod žena je menopauza, kada zbog estrogenskog deficita dolazi do negativnog košta- nog bilansa. Zbog toga je značajno dostizanje maksimalne koštane gustine tokom mladosti, kao i njeno dalje održavanje, jer se smatra da 10 posto veća koštana gustina odlaže razvoj osteoporoze za 13 godina.

Starije osobe: I u trećem dobu, kao i tokom celog života, fizička aktivnost i odgovarajuća ishrana smanjuju rizik od pojave osteoporo- ze i posledičnih lomova. Ipak, nivo kalcijuma kod starijih ljudi može da se smanji zbog slabijeg apetita ili drugih oboljenja, kao što su sma- njena crevna resorpcija, nedostatak vitamina D3 i manja sposobnost bubrega da zadrže kalcijum.

Vitamin D3 može biti niži i zbog retkog izlaganja suncu, umanjene sposobnosti kože da ga sintetiše i manje sposobnosti bubrega za akti- vaciju vitamina. Proteinska ishrana je značajna za održavanje fizičke funkcije, dok je fizička aktivnost značajna za održavanje mišićne mase, što sve zajedno smanjuje rizik od padova i lomova.

Dijagnostika i lečenje

Ponekad su i pored adekvatne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i zdravog stila života, potrebni i me- dikamenti kako za prevenciju, tako i za lečenje osteoporoze.

Denzitometrija: Kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju preporučuje se denzitometrija, odnosno snimanje gustine koštane mase. Denzitometrija se preporu- čuje i ženama preko 65 godina, kao i ženama koje su u postmenopauzi i imaju jedan faktor ili nekoliko faktora rizika za razvoj osteoporoze; svim muškarcima preko 70 godina, ali i mlađim muškarcima koji imaju kliničku sumnju za osteoporozu, svim odraslim osobama koje su ima- le osteoporotični prelom, onima koji imaju sekundarne rizične faktore za razvitak osteoporoze, kao i onima koji se leče od ove bolesti da bi se utvrdili efekti farmakološke terapije.

Medikamenti i suplementi: Osobama sa dijagnozom osteoporoze dostupna je paleta medikamenata i suplemenata kojima se može stopirati dalji razvoj osteoporoze i poboljšati koštana gustina. Lekovi su najčešće u obliku tableta, a postoje i injekcione i infuzione forme lekova. U zavisnosti od mehanizma delo- vanja, postoje lekovi za stimulaciju koštane građe, koji se ređe koriste i lekovi za blokiranje mehanizma koštane razgradnje.

Pored medikamentozne terapije, potreban je i sveobuhvatan pristup pacijentima sa osteoporozom, naro- čito kod onih sa teškom osteoporo- zom, da bi se predupredio rizik od osteoporotičnih lomova: obezbeđi- vanje sigurnih uslova u kući (ne sme biti klizavih površina, potrebno je obezbediti mesta za hvatanje, odstraniti kablove, izbegavati kadu), korekcija vida, lečenje propratnih oboljenja koja dovode do vrtoglavica, nesvestica i rizika od pada, uključiva- nje više specijalnosti u tretman itd. Skelet po definiciji ima potpornu, zaštitnu i pokretačku funkciju, koja naročito dolazi do izražaja u trećem dobu. Brinite o svojim kostima, osteoporoza može da se spreči i leči ukoliko se preduzmu mere na

casopis-srbija-maj-app