BETTY Club program lojalnosti
Obaveštenje o privatnosti i pravila programa

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. PODACI O RUKOVAOCU

 

1.1 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD, Bore Stanković 2 Beograd, MB:07517807 ( u daljem tekstu:PHOENIX) je pokretač programa lojalnosti „Betty Club” i izdavač kartice lojalnosti (u daljem tekstu: kartica) za sve korisnike koji pristupe našem program.

1.2 PHOENIX je u isto vreme i Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) – u daljem tekstu: zakon.

1.3 Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Miloš Krstić, dpo@phoenixpharma.rs

 

2. SVRHA OBRADE

2.1 Svrha obrade ličnih podataka je članstvo u programu lojalnosti „ Betty Club” i kreiranje personalizovanih ponuda i obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima (videti tačku 3.2)

2.2 Korisnik kartice može postati svaka osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ispuni uslov za dobijanje kartice i stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u registracionoj formi za program lojalnosti Betty Club. Korisnici mogu biti lica koja imaju minimum 16 godina.

 

3. OSNOV OBRADE I VRSTA LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

3.1 Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vašeg pristanka (saglasnosti)

3.2 Korisnik popunjavanjem pristupnice daje saglasnost PHOENIX-u da u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici (ime, prezime, broj telefona, datum rođenja, pol), podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa Betty Club.

3.3 Saglasnost za obradu podataka možete dati i u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža program:

 

• svrhu obaveštavanja o personalizovanim ponudama , na osnovu istorije potrošnje evidentirane putem kartice lojalnosti;

• svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa, za sve vreme trajanja članstva u program, koja uključuje i anketiranja Korisnika o našoj usluzi i programa lojalnosti kako bismo poboljšali istu.

4. VAŠA PRAVA

4.1 Korisnik u svakom trenutku može opozvati saglasnost u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima i/ili dobijanja personalizovanih ponuda, u kom slučaju se podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na članstvo u programu ’’Betty Club“.

4.2 Korisnik u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu svojih ličnih podataka, koji se obrađuju u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa i/ili u svrhu kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane posredstvom kartice lojalnosti.

Podnošenjem prigovora, prestaje obrada ličnih podataka u navedene svrhe.

4.4 Korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovog zakona.

4.5 Opoziv saglasnosti u celosti ili delimično, ispravku/dopunu ili brisanje vaših podataka možete izvršiti direktno putem e-maila: info@bettyclub.rs ili direktno u apoteci.

4.6 Za podnošenje prigovora kao i za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti putem e-maila: dpo@phoenix.rs ili poštom na adresa PHOENIX PHARMA DOO, Bore Stankovića 2 Beograd-Makiš sa napomenom “Obrada ličnih podataka”.

 

5. PRENOŠENJE PODATAKA

Lični podaci će biti iznošeni u Češku Republiku, Cortex, spol. S.r.o,adresa: U Elektry 974/1c, 198 00 Praha 9, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa zakonskim propisima, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje pruža program ’’Betty Club”. PHOENIX se obavezuje da će sve lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji osim sa partnerima koji su nam neophodni kako bismo mogli da ostvarimo na najbolji način funkcionisanje naše programa lojalnosti (kompanije stručne za slanja marketinških ponuda idr). Sa svim tim kompanijama kao Obrađivačima zaključićemo Ugovore o obradi podataka o u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

 

Obrađivači podataka su i naši Partneri, Apoteke članice Partnerskog programa BETTY koje su pristupile programu lojalnosti koji organizuje PHOENIX.

 

6. OPŠTI USLOVI I PRAVILA PROGRAMA

6.1 PHOENIX je organizator „ Betty Club programa lojalnosti“ .

Članovi programa lojalnosti su naši Partneri: Apoteke članice Partnerskog programa BETTY koje su pristupile programu lojalnosti koji organizuje PHOENIX.

Učlanjenje u program, sakupljanje svojih bodova vrši se direktno u nekoj od Apoteka naših Partnera.

Ažuran spisak Apoteka naših partnera koji učestvuju u program nalazi se na www.betty.rs;

6.2 Korisnici su odgovorni za tačnost i istinitost svih navedenih podataka prilikom registracije. Podaci korisnika navedeni u registracionoj formi koriste se za informisanje korisnika o različitim akcijama programa „ Betty Club“ i to samo onih korisnika koji su naveli da žele da primaju te informacije, kao i za kreiranje posebnih ponuda na osnovu demografskih kriterijuma. Lični podaci o korisnicima kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6.3 Kartica „Betty Club“ nije prenosiva i može je koristiti isključivo Korisnik koji je pristupio programu lojalnosti.

6.4 Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice. Otkazivanjem kartice Korisnik ne može više koristiti istu ni za skupljanje bodova ni za korišćenje već skupljenih.

6.5 PHOENIX i njegovi Partneri zadržavaju pravo da u svakom trenutku provere identitet nosioca kartice „Betty Club“.

6.6 PHOENIX može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika. PHOENIX je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.

6.7 PHOENIX zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa. Sve promene pravila programa se javno objavljuju na internet stranici i na istaknutom mestu u apoteci Partnera programa, a počinju da se primenjuju danom objave. Ako korisnik upotrebljava karticu i nakon početka primene tako objavljenih promena, podrazumeva se da je sa njima saglasan.

6.8 PHOENIX zadržava pravo da u svakom trenutku ukine program lojalnosti. U slučaju da dođe do ukidanja programa lojalnosti „Betty Club“, korisnici imaju rok od 30 dana ostvare benefite programa.

6.9 U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi u najbližoj apoteci Partnera ili na info@bettyclub.rs.nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba.

6.10 PHOENIX će imaocu kartice koji je na način opisan ovim članom prijavio gubitak ili krađu Loyalty kartice obezbediti novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave, uz prenos svih benefita sa stare na novu karticu.

U slučaju da je Betty Club kartica otuđena imaocu, PHOENIX ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

6.11 Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Davanjem saglasnosti za članstvo u programu korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

6.12 Benefite programa “Betty Club” nije moguće kombinovati sa benefitima drugih programa dostupnih u Apotekama Partnerima osim ukoliko nije drugačije naznačeno u Apoteci.

 

7. KAKO PRISTUPITI PROGRAMU

7.1 Da biste postali član našeg programa lojalnosti potrebno je da posetitu jednu od Apoteka Partnera programa i ispunite registracionu proceduru i preuzmete svoju Betty Club karticu.

7.2 Nakon što se upoznate sa Pravilima programa i privatnosti sledeći korak je popunjavanje pristupnice za koju će vam pomoći kolege iz apoteke. Pristupnicu popunjavate tako što dajete prvo broj telefona na koji će vam stići jednokratni verifikacioni kod u sklopu SMS poruke. Davanjem verifikacionog koda kolegama iz apoteke, radi nastavka registracije, upoznati ste sa Pravilima našeg programa lojalnosti i dajete saglasnosti na učešće u njemu. Nakon toga dajete Vaše ostale lične podatke (pogledati tačke 3.1, 3.2 i 3.3) čime je proces pristupanja završen a kolege će Vam izdati karticu.

Moguće je registrovati se samo jednom istim brojem telefona, odnosno nije moguća registracija više kartica na jedan jedinstveni broj mobilnog telefona.

 

8. AKTIVACIJA KARTICE:

Nakon popunjavanje pristupnice, u najkraćem roku (nakon obrade Vaše registracione forme) Vaša kartica lojalnosti biće aktivirana i moći ćete da koristite benefite.

 

9. SAKUPLJANJE BODOVA

9.1 Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom u apotekama Partnera u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove, korisnik je obavezan da pokaže karticu „Betty Club“ zaposlenima u apoteci u kojoj se obavlja kupovina.

9.2 Korisnik kartice može da dobije bodove prilikom svake kupovine na osnovu pravila za dodeli bodova definisanih u ovom članu.

9.3 Korisnik dobija 1 bod za svaki 1 dinar potrošnje. 1 bod vredi godinu dana nakon čega se poništava.

Nivo članstva se izračunava na osnovnu ukupne potrošnje Korisnika u prethodnih 365 dana.

 

Nivoi članstva:

Nivo 1:Bronzani 0- 1 999 bodova

Nivo 2:Srebrni 2 000- 3 999 bodova

Nivo 3:Zlatni 4 000+ bodova

 

9.4 Bodovi se obračunavaju u odnosu na nivo korisnika u trenutku kupovine.

Na primer, ukoliko je korisnik u prethodnih godinu dana potrošio 1500 RSD (po tabeli iznad ulazi u Nivo 1 za obračun bodova) i trenutno obavlja kupovinu u iznosu od 1.500 RSD, korisnik će za tu kupovinu dobiti bodove za Nivo 1, a tek sledećom kupovinom će imati benefite Nivoa 2.

9.5 Promena nivoa se vrši sistemski jednom dnevno u večernjim satima, što znači da je kupcima, koji se kvalifikuju za prelazak u viši nivo, benefit za koji su se kvalifikovali dostupan dan nakon obavljene kupovine.

9.6 U slučaju nedostupnosti sistema, bodovi će korisniku biti dodeljeni čim se uspostavi normalan režim rada sistema, a u roku ne dužem od 30 dana od datuma računa.

9.7 Nije moguća naknadna dodela bodova, osim u slučaju nedostupnosti sistema. U slučaju da korisnik smatra da je oštećen, reklamaciju za dodelu poena može uputiti na info@bettyclub.rs

 

10. KORIŠĆENJE BODOVA

10.1 Benefite programa možete koristiti po svom izboru, odmah nakon aktiviranja kartice.

10.2 Bodovi se koriste na taj način što stičete pravo na dobijanje određenog procenta popusta prilikom kupovineproizvoda koji se nalaze na mesečnoj promotivnoj ponudi za članove Programa, u zavisnosti kom nivou članstva pripadate.

10.3 Aktuelnu promotivnu ponudu sa spiskom proizvoda i skalom popusta u zavisnosti od nivoa članstva kojem pripadate u svakom trenutku možete naći u Apoteci u sklopu odgovarajućih lifleta ili na www.betty.rs.

U slučaju da sistem za upravljanje programom lojalnosti nije dostupan u trenutku sakupljanja bodova, isto će biti onemogućeno zbog sigurnosnih i tehničkih razloga.

Ovaj Program objavljen je dana 01.01.2022. godine